Przejdź do treści

Projekt ustawy o zmianie ustawy

Planowanie przestrzenne i ochrona środowiska są naszą głęboko zakorzenioną pasją. Uważamy, że jest to kluczowe dla zachowania zdrowego i zrównoważonego środowiska, a także dla zapewnienia, że nasza gospodarka będzie kontynuować rozwijanie się w sposób zrównoważony. Wierzymy, że zrównoważony rozwój jest możliwy w wielu różnych dziedzinach. Chcemy brać udział w procesie tworzenia rozwiązań, które będą promować zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, a jednocześnie pomogą w osiągnięciu sukcesu biznesowego.

Naszym celem jest wykorzystanie naszych umiejętności i wiedzy w zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska, aby pomagać naszym klientom osiągać swoje cele, zarówno w zakresie rozwoju biznesowego, jak i zrównoważonego rozwoju. Chcemy pomagać naszym klientom w podejmowaniu decyzji, które będą korzystne dla ich biznesu i dla środowiska. Jesteśmy zaangażowani w naszą misję i chcemy być liderem w dziedzinie planowania przestrzennego i ochrony środowiska.

Planowanie przestrzenne:
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego |
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | analizy zasadności | oceny aktualności planów i studium
Ochrona środowiska:
karty informacyjne | raporty oddziaływania na środowisko | prognozy oddziaływania na środowisko | inwentaryzacje | monitoringi
Ochrona krajobrazu:
uchwały krajobrazowe | opłaty reklamowe | operaty

Planowanie przestrzenne jest istotnym aspektem rozwoju miast i regionów. Jego celem jest zapewnienie zrównoważonego i skutecznego zagospodarowania przestrzeni, a także ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych. W tym celu stosuje się różne narzędzia, takie jak studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument strategiczny, który określa kierunki rozwoju danego obszaru na kilka lat do przodu. Studium uwzględnia takie czynniki jak potrzeby mieszkańców, zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne i rekreacyjne oraz ochronę środowiska, uwzględniając aktualny i rzetelny, oparty o aktualnych i wiarygodnych danych bilans terenów pod zabudowę.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to dokumenty prawne, które określają, jak powinna być zagospodarowana dana przestrzeń. Są one opracowywane przez władze samorządowe i określają m.in. sposób użytkowania terenu, zabudowy i infrastruktury.

Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu jest procesem, w którym ocenia się, czy przystąpienie do sporządzenia planu dla danego obszaru jest uzasadnione i czy granice planu są właściwe dla danego obszaru i problematyki. Jest to ważne narzędzie dla planowania przestrzennego, ponieważ pozwala na uniknięcie błędów i nieodpowiednich decyzji.

Ocena aktualności planów miejscowych jest procesem, w którym sprawdza się, czy planowanie przestrzenne jest zgodne z aktualnymi potrzebami i wymaganiami. Jest to ważne, ponieważ potrzeby i wymagania zmieniają się w czasie, dlatego ważne jest, aby planowanie przestrzenne było stale aktualizowane i dostosowywane do zmian.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w skrócie ustawa PZP) jest aktem, który reguluje proces planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i gminnym. Ustawa ta ustanawia ramowe zasady dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania, a także zasady dotyczące przeprowadzania postępowań administracyjnych związanych z planowaniem przestrzennym. Ustawa ta ustanawia również system planowania przestrzennego, który obejmuje tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego na różnych poziomach, od lokalnych po krajowe, a także wytyczenie stref ochrony środowiska i ustanowienie zasad zagospodarowania terenów.

Ustawa ta jest ważna dla wszystkich stron zainteresowanych planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w tym dla władz samorządowych, deweloperów, organizacji społecznych i obywateli. Celem ustawy jest zapewnienie, że przestrzeń jest wykorzystywana w sposób efektywny i zrównoważony, aby zapewnić zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie ludzi oraz ochronę środowiska.

Ustawa o ocenach oddziaływania na środowisko (w skrócie ustawa OOŚ) jest ustawą, która reguluje proces oceny oddziaływania na środowisko dla różnych rodzajów programów i działań inwestycyjnych. Celem ustawy jest zapewnienie, że potencjalne negatywne oddziaływania na środowisko są wcześniej identyfikowane i uwzględniane w podejmowaniu decyzji dotyczących planowanych inwestycji. Ustawa ta wymaga, aby przedsiębiorstwa i organy publiczne przeprowadzały oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji i przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. Ocena ta musi być przeprowadzona przed rozpoczęciem projektu lub działania i musi uwzględniać potencjalne oddziaływania na środowisko, takie jak hałas, emisja zanieczyszczeń, zmiany klimatu i oddziaływanie na zasoby naturalne.

Ustawa ta jest ważna dla wszystkich stron zainteresowanych ochroną środowiska, w tym dla władz publicznych, przedsiębiorstw, organizacji społecznych i obywateli. Ustawa ta jest ważna dla zapewnienia, że projekty i działania są przeprowadzane w sposób odpowiedzialny i z uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska. Celem ustawy jest zapewnienie, że potencjalne negatywne oddziaływania na środowisko są identyfikowane i uwzględniane przed rozpoczęciem projektu lub działania, co pozwala na ochronę środowiska i zapewnienie zrównoważonego rozwoju.


Ustawa o ochronie krajobrazu jest ustawą, która reguluje ochronę i zarządzanie krajobrazem w szczególności przed jego degradacją w wyniku działalności inwestycyjnej. Celem tej ustawy jest zapewnienie, że krajobraz jest chroniony i zachowany jako ważna część naszej kultury i dziedzictwa. Ustawa ta może obejmować zasady dotyczące zabudowy, zagospodarowania terenów, ochrony zieleni i innych elementów krajobrazu, w szczególności sytuowania reklam na terenie gminy.