Przejdź do treści

Dane przestrzenne

Dane przestrzenne zasilają procesy decydujące o jakości naszego życia. Mapa to najlepszy sposób komunikacji pomiędzy ludźmi. Tworzymy dane przestrzenne, przetwarzamy je i wspólnie przygotowujemy ich zastosowania.

Zbiory danych aktów planowania:
zbiory GML APP | GML | APP
Planowanie przestrzenne:
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
analizy zasadności | oceny aktualności 
Geodezja cyfrowa:
BDOT | GESUT | EGIB | GML | skanowanie
Ochrona środowiska: 
karty | raporty oś | inwentaryzacje | monitoringi
Infrastruktura:
mapy drogowe | sieci infrastruktura

Dane przestrzenne są niezbędne dla wielu aspektów gospodarki i mają znaczący wpływ na rozwój i wzrost gospodarczy. Oto kilka kluczowych sposobów, w jakie dane przestrzenne wpływają na gospodarkę:

 1. Planowanie i zarządzanie zasobami: Dane przestrzenne są używane do określania i monitorowania środowiska, zasobów naturalnych, takich jak surowce i energia, co pozwala na bardziej efektywne ich wykorzystanie.
 2. Gospodarowanie nieruchomościami: Dobrej jakości dane pomiarowe i mapy cyfrowe są podstawą gospodarowania nieruchomościami i planowania rozwoju przestrzennego.
 3. Infrastruktura i transport: Dane przestrzenne są wykorzystywane do planowania i realizacji projektów infrastrukturalnych, dojazdu do nieruchomości, takich jak budowa dróg, autostrad, mostów i linii kolejowych, co z kolei pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy.
 4. Analiza rynku i badanie rynku: Dane przestrzenne są używane do analizy rynku i badania rynku, co pozwala firmom na lepsze zrozumienie swoich klientów i konkurencji, co z kolei prowadzi do bardziej skutecznych decyzji biznesowych.
 5. Ochrona środowiska i zarządzanie kryzysowe: Dane przestrzenne są wykorzystywane do monitorowania i prognozowania zmian środowiskowych, co pozwala na lepsze zarządzanie kryzysowe i ochronę środowiska, co z kolei przyczynia się do trwałego rozwoju gospodarczego.
 6. Turystyka i rekreacja: Dane przestrzenne są wykorzystywane do planowania i rozwoju turystyki i rekreacji, co generuje dochody dla lokalnych społeczności.

Dobrej jakości dane przestrzenne to takie dane, które są precyzyjne, aktualne, kompletne i zgodne z wymaganiami. Oto kilka kluczowych cech dobrych jakościowo danych przestrzennych:

 1. Precyzyjność: Dane przestrzenne powinny być dokładne i odpowiednio odzwierciedlać rzeczywistość, aby być użyteczne.
 2. Aktualność: Dane przestrzenne powinny być na bieżąco aktualizowane, aby odzwierciedlać bieżące warunki i zmiany w otoczeniu.
 3. Kompletność: Dane przestrzenne powinny być kompletne i zawierać wszystkie niezbędne informacje, aby być użyteczne dla określonego celu.
 4. Zgodność: Dane przestrzenne powinny być zgodne z wymaganiami i standardami, aby być użyteczne dla wszystkich interesariuszy.
 5. Dostępność: Dane przestrzenne powinny być łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron, aby być użyteczne.

Wiarygodność danych pozwala na lepsze decyzje i bardziej efektywne planowanie, co z kolei prowadzi do lepszych rezultatów i pozytywnego wpływu na realizowane procesy.

Dobra jakość danych przestrzennych jest kluczowa dla wielu dziedzin, takich jak nauki przyrodnicze, gospodarka, bezpieczeństwo i infrastruktura. Oto kilka powodów, dla których dobra jakość danych przestrzennych jest tak ważna:

 1. Decyzje podejmowane na podstawie danych: Wiele decyzji biznesowych i publicznych opiera się na danych przestrzennych, takich jak planowanie i zarządzanie zasobami, monitorowanie i prognozowanie zmian środowiskowych, czy też planowanie i realizacja inwestycji infrastrukturalnych. Dlatego ważne jest, aby dane te były dobrej jakości, ponieważ wpływają one na wyniki tych decyzji.
 2. Oszczędność czasu i zasobów: Dane przestrzenne o niskiej jakości wymagają dodatkowej obróbki, aby stały się użyteczne. Dobrej jakości dane pozwalają na szybsze i bardziej efektywne wykorzystywanie ich w różnych aplikacjach i analizach.
 3. Większa dokładność i precyzja: Dobrej jakości dane przestrzenne zapewniają większą dokładność i precyzję, co jest szczególnie ważne w aplikacjach, w których każde milimetry mają znaczenie, takich jak surveying, nawigacja i wyznaczanie tras.
 4. Większa wiarygodność: Dokładne i wiarygodne dane przestrzenne są ważne dla uzyskania zaufania ze strony społeczeństwa i zapewnienia, że decyzje opierają się na rzetelnych danych.