Geofabryka | Wspieramy w zarządzaniu przestrzenią

geofabryka-logo-menu

Urbanisto, projektancie!

Uzyskaj wsparcie przy projektowaniu Planu Ogólnego Gminy

Geofabryka wspiera urbanistów w realizacji zamówień związanych z przygotowaniem Planu Ogólnego Gminy. Poznaj obszary, w których nasz zespół może wesprzeć Twoje działania, automatyzując procesy przygotowania danych, polepszając ich jakość oraz rozszerzając Twój zakres usług.

layers-ico

Kompleks analityczny GIS

To zestaw danych wejściowych, analiz przestrzennych i ich wyników w postaci danych przestrzennych, map i opisów – niezbędny dla stworzenia dokumentacji projektowej (tzw. uzasadnienia) i w rezultacie zaprojektowania stref planistycznych i gminnych standardów urbanistycznych POG.

Dane referencyjne - bazy PZGiK

Geofabryka to wieloletnie doświadczenie w tworzeniu geodezyjnych baz danych oraz weryfikacji zbiorów zapisanych w formatach GML. Osnowę dla projektowania POG tworzymy poprzez przekształcenie zawartości zasobu PZGiK tj. Ewidencji Gruntów i Budynków oraz BDOT500 do łatwych w użyciu warstw tematycznych GIS. Obiekty na warstwach zawierają odpowiednie zestawy atrybutów, stanowiąc podstawy do dalszych analiz.

Aktualny stan ustaleń planistycznych

Na obszarach objętych aktami planowania aktualny stan ustaleń planistycznych ma zasadnicze znaczenie dla projektowania POG. Geofabryka wykonała pełną digitalizację kilku tysięcy planów miejscowych. Znamy od podszewki problemy związane z prowadzeniem granic terenów, ich aktualności i relacji do granic działek. Źródła, na których pracujemy, stanowią rysunki i treści uchwał. Warstwy wynikowe zawsze uzgadniamy z pracownikami merytorycznymi urzędu. Rezultatem naszych prac są warstwy terenów z przypisanymi symbolami, ustaleniami i zestawem niezbędnych parametrów, które decydować będą o charakterze stref POG. Dostarczone warstwy stanowią dodatkową wartość wynikającą z realizacji POG.

Baza uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy

Podstawą do analiz uwarunkowań są dla nas dane rejestrów i ewidencji, prowadzonych przez odpowiednie organy czy instytucje. Dziesiątki zaprojektowanych aktów planowania, prace naukowe czy analizy danych środowiskowych dla dużych obszarów jak parki narodowe, dały nam nie tylko zrozumienie danych zawartych w różnych zasobach cyfrowych i papierowych, ale przede wszystkim pozwoliły przygotować niezbędny warsztat i metody ich przetworzenia. Czerpiąc dane z wielu źródeł, często powstających na bazie odmiennych przepisów i wytycznych, ze szczególną uwagą dbamy o ich spójność merytoryczną i przestrzenną.
W wyniku analiz dostarczamy dane opisowe i przestrzenne w zakresie:
 • rozmieszczenia istniejących i planowanych obiektów infrastruktury społecznej, transportowej i technicznej,
 • krajobrazów priorytetowych według audytu krajobrazowego,
 • obszarów uzupełnienia zabudowy – analiza „według wzoru” oraz ewentualne edycje manualne,
 • obszarów zabudowy śródmiejskiej,
 • terenów luk w zabudowie oraz zapotrzebowania na nową zabudowę,
 • obszarów zapewnienia dostępu do szkół podstawowych,
 • obszarów zieleni publicznej.
Podczas przygotowania kompleksu analitycznego POG uwzględniamy co najmniej wskazywany w ustawie zakres danych wraz z dokumentacją (art. 13b ust. 3), dotyczący:
 • form ochrony przyrody oraz ich otuliny,
 • obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, wałów przeciwpowodziowych oraz pasów o szerokości 50 m od stopy wału,
 • obszarów gruntów zmeliorowanych,
 • terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy,
 • stref ochronnych ujęć wody,
 • obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
 • terenów górniczych i obszarów górniczych wraz z filarami ochronnymi,
 • udokumentowanych złóż kopalin, kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla i podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji,
 • obszarów uzdrowisk oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej,
 • zabytków objętych formami ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951 i 1688), lub ujętych w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obszarów pomników zagłady i ich strefy ochronne,
 • terenów zamkniętych i ich stref ochronneych,
 • obszarów ograniczonego użytkowania,
 • obszarów wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji,
 • obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji,
 • obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomeracją,
 • gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III oraz grunty leśne,
 • zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • obszarów pasa nadbrzeżnego, w tym w szczególności pasa technicznego.

Procedura

Procedura uchwalania planu ogólnego gminy to między innymi nowe obowiązki konsultacji i tworzenie oraz publikacja danych przestrzennych.

Dane przestrzenne GML

Dzięki Voxly stworzysz poprawne dane zaraz po przystąpieniu do sporządzania aktu i rozbudujesz je w toku procedury. Voxly realizuje gotowe scenariusze tworzenia danych przestrzennych dla kolejnych etapów procedury. Na każdym z nich uzupełniasz tylko niezbędny zakres danych.

Konsultacje społeczne

Zintegrowane, najbardziej zaawansowane narzędzia konsultacji ułatwią przeprowadzenie procesu partycypacyjnego, wspierając interesariuszy w zrozumieniu zapisów nowego dokumentu i zapewniając współuczestnictwo w jego tworzeniu. Voxly pozwala uruchomić e-usługę przyjmowania wniosków i uwag, przeprowadzić dyskusję na odległość. Voxly zrealizuje także geonakietę – jedną z nowych form konsultacji, wprowadzonych do ustawy. Nasze doświadczenie zebrane podczas realizacji dziesiątek geoankiet w różnych obszarach tematycznych i najbardziej rozbudowane narzędzie na rynku, jest teraz do Twojej dyspozycji.

Formy przekazania danych i opracowań

Wynikiem naszej wspólnej pracy są zestawy danych przestrzennych oraz dokumenty opisowe. Dbamy, aby były odpowiednio przekazane a dalsza Państwa praca poprzedzona odpowiednim przeszkoleniem.

Projekt QGIS

Dane przestrzenne otrzymają Państwo w postaci projektu QGIS i podłączonych do niego odpowiednich warstw. Dane są sprawdzone topologicznie, tak aby nie zawierały nałożeń i dziur. Jeśli tego wymagają standardy, obiekty na warstwach nawiązują do baz referencyjnych, w szczególności EGiB i BDOT500. Wszystkie warstwy są odpowiednio wystylizowane, tak aby przygotowane na nich wydruki spełniały odpowiednie normy i standardy. QGIS jest skonfigurowany w taki sposób, aby ułatwić projektowanie warstw stref. W trakcie rysowania kontrolowane są zależności przestrzenne, a wybrane właściwości obiektów na warstwach tematycznych (np. wybrane atrybuty, czy powierzchnie wspólne) przenoszone są do warstw wynikowych, ułatwiając bieżącą analizę rezultatów projektu.

Dane opisowe

Opisy merytoryczne udostępniane są w chmurze za pomocą narzędzi Office 365 (Word, Excel itd.). W końcowej fazie redakcji tekstów współpracujemy z projektantami, wykorzystując narzędzia on-line. Praca on-line daje gwarancję szybkiego dostępu do rezultatów z dowolnego miejsca. Nie ma konieczności wysyłania plików, tworzenia i kontrolowania wielu wersji itp.

Szkolenia

Wraz z przekazaniem danych przeprowadzamy odpowiednie szkolenia, które mają na celu maksymalne wykorzystanie właściwości projektu QGIS i narzędzi redakcji dokumentów. Szczególnie w zakresie pracy z QGIS mogą spodziewać się państwo nabycia nowych umiejętności, automatyzujących i standaryzujących pracę, które wzbogacą państwa warsztat w przyszłych realizacjach.

Zasady współpracy

Jesteśmy odpowiedzialni za dostarczone dane przez cały czas trwania umowy.

Umowa

Współpracę obejmujemy umową, która określa szczegółowy zakres i terminy dostarczenia danych i opracowań. W zależności od uwarunkowań i zakresu usługi umowę podpisujemy z projektantem lub bezpośrednio z JST. W ramach umowy przekazywane są zarówno dane źródłowe (stan z dnia pobrania), jak i warstwy wynikowe. Ewentualne procedury aktualizacji danych w toku przeciągającej się procedury są uzgadniane odrębnie i opisane w umowie

Wycena

To naturalne, że stopień skomplikowania analizy jest dla każdego klienta bardzo indywidualny. My także jesteśmy uczestnikami rynku. Rozumiemy, że nasze usługi stanowią tylko część prac. Wiemy, że mogą przynieść znaczne korzyści obu stronom. Skontaktuj się z nami, aby omówić zakres współpracy.

Zapraszamy do kontaktu

tel. 608 521 832

Korzystaj więcej na PLan23

Dla wszystkich osób zatrudnionych we współpracujących podmiotach oferujemy 20% zniżki na wydarzenia i szkolenia na portalu PLan23