Geofabryka | Wspieramy w zarządzaniu przestrzenią

geofabryka-logo-menu

Polityka prywatności

Geofabryka sp. z o.o. jako twórca portali geofabryka.pl, inf.voxly.pl, voxly.pl, plan23.pl oraz organizator warsztatów, szkoleń i innych wydarzeń pod marką PLan23 w szczególny sposób dba o bezpieczeństwo danych osobowych swoich klientów. Geofabryka wdrożyła niezbędne procedury i realizuje zasady ochrony danych osobowych wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Definicje
Użytkownik – każda osoba przeglądająca portal geofabryka.pl
Uczestnik – Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu organizowanym przez Geofabryka sp. z o.o. w formie stacjonarnej lub za pomocą transmisji środkami elektronicznymi.
Subskrybent – każda osoba, która za pomocą formularza na stronach geofabryka.pl, voxly.pl, info.voxly.pl lub plan23.pl wyraziła zgodę na przesyłanie nie częściej niż 2 razy w miesiącu informacji o treściach na platformie PLan23.pl, nowościach aplikacji Voxly.pl i szkoleniach organizowanych przez Geofabrykę sp. z o.o.

Dane podlegające administrowaniu
Geofabryka sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Prosta 19/5, 87-100 Toruń, biuro@geofabryka.pl jest Administratorem Danych Osobowych osób, powierzających jej dane, jako Użytkownicy, Uczestnicy lub Subskrybenci.
W przypadku Użytkowników dane identyfikujące połączenie (IP, rodzaj przeglądarki, czas połączenia, dane umożliwiające podtrzymanie sesji tj. zapamiętywane przez przeglądarkę na czas jej trwania) przechowywane są w tzw. ciasteczkach, o których mowa poniżej. Cześć z tych danych gromadzimy w celach analiz statystyk ruchu na stronie.
W przypadku Uczestników, którzy za pomocą witryny PLan23.pl rejestrują się lub uczestniczą w wydarzeniach pod marką PLan23.pl, Geofabryka sp. z o.o. przetwarza dane niezbędne do rejestracji w wydarzeniu i dokonania płatności. W zależności od wydarzenia i zakresu świadczonych usług przetwarzanie może dotyczyć: imienia, nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.
W przypadku Subskrybentów, Geofabryka sp. z o.o. przetwarza dane dotyczące imienia, nazwiska, organizacji oraz adresu email.

Cele i podstawy prawne administrowania danymi osobowymi
Geofabryka sp. z o.o. administruje danymi osobowymi Użytkowników, Uczestników oraz Subskrybentów w celu:
1. podjęcia działań na żądanie Uczestnika w procesie rejestracji na wydarzenia, jego organizacji i realizacji, np. reakcji na wypełnienie formularze na stronie plan23.pl i przesłanie danych w celu rejestracji, w tym również dochodzenia roszczeń wynikających z świadczenia takiej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
2. odpowiedzi na prośbę o kontakt, skierowaną poprzez formularz na stronie geofabryka.pl, info.voxly.pl, voxly.pl, plan23.pl, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Geofabryka sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3. realizacji obowiązków Geofabryka sp. z o.o., wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących obowiązków rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4. prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wskazanej w formularzu kontaktowym na stronie WWW, innej formy komunikacji, jeśli Uczestnik lub Subskrybent wyraził na to zgodę, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Geofabryka sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Osoby i podmioty mogące uzyskać dostęp do administrowanych danych osobowych
Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą uzyskać odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych, pracownicy Geofabryka sp. z o.o. w zakresie prac niezbędnych do organizacji i realizacji wydarzenia lub działań marketingowych, oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi:
1. płatności elektronicznych, których Uczestnik jest stroną,
2. centrum przetwarzania danych (chmury obliczeniowej), gdzie zainstalowane jest oprogramowanie serwera plan23.pl;
3. poczty elektronicznej.
Ponadto, dostęp do danych osobowych Reprezentantów Organizacji mogą uzyskać podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi dostarczania oprogramowania w formule SaaS klasy CRM, wykorzystywanego w procesach obsługi klienta. W związku z powyższym dane te mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do podmiotów takich jak Google LLC oraz monday.com z siedzibami w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Geofabryka sp. z o.o. przekazuje dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. odbiorcy z państw trzecich) na zasadach określonych w rozdziale V RODO, Artykuł 46 – Przekazywanie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Geofabryka sp. z o.o. nie zezwala żadnym podmiotom na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż zapewnienie prawidłowego działania aplikacji, o których mowa powyżej.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe, którymi administruje Geofabryka Sp. z o.o. w związku organizacją wydarzeń pod marką PLan23.pl, będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji wydarzenia do 3 miesięcy od jego zakończenia, a w przypadku prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego, do chwili wycofania zgody Uczestnika.

Powiadomienia (newsletter)
W przypadku Subskrybentów (zgodnie z definicją zamieszczoną powyżej)  Geofabryka sp. z o.o. zobowiązuje się do wysyłania nie częściej, niż 2 razy w miesiącu informacji o treściach na platformie PLan23.pl, nowościach aplikacji Voxly.pl i szkoleniach organizowanych przez Geofabrykę sp. z o.o. Wiadomości te są niezależne od innych powiadomień, związanych z organizowanymi wydarzeniami, na które Uczestnik zapisał się odrębnie. Rezygnacja z powiadomień następuje poprzez wysłanie zgłoszenia poprzez formularz na stronie https://geofabryka.pl/unsubscribe/

Osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo do:
1. żądania od administratora danych dostępu do dotyczących jej danych osobowych oraz uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach tych danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
2. sprostowania danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych została skutecznie cofnięta;
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania (również poprzez profilowanie) danych osobowych, opartego na realizowanym przez administratora danych przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją po stronie administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności tej osoby, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
1. kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości kwestionowanych danych;
przetwarzanie jest, zdaniem osoby, której dane dotyczą, niezgodne z prawem a sprzeciwia się ona usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
2. dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
3. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy występujące po stronie administratora prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu zgłoszonego przez osobę, której dane dotyczą.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które dostarczyła administratorowi, jak również posiada prawo przesłania przedmiotowych danych innemu administratorowi bez przeszkód po stronie administratora danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ciasteczka – pliki Cookies
W celu ułatwienia korzystania z witryny plan23.pl Geofabryka sp. z o.o. wykorzystuje technologię tzw. Ciasteczek (ang. Cookies). Ciasteczka stanowią informacje zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym każdego użytkownika, bezpośrednio przez aplikację lub pośrednio wskutek jej działania. plan23.pl, geofabryka.pl, info.voxly.pl, pomoc.voxly.pl wykorzystują następujące typy Ciasteczek:

Sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika do chwili wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
Stałe – przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do ich usunięcia przez użytkownika.
Odmowa zgody na przyjmowanie i przechowywanie ciasteczek, o jaką użytkownik jest pytany przy pierwszym uruchomieniu witryny, spowoduje jej zamknięcie.

Kontakt do Administratora danych osobowych
Jeśli masz wątpliwości w zakresie Twoich danych osobowych, zapraszamy do kontaktu daneosobowe@geofabryka.pl

ostatnia zmiana: 2023/09/15